ΕΠΕΡ

 

Αγγλικά / Ελληνικά

Αρχή | News | Projects | Publications | Personnel | ADREA_HF users forum
Path: Αρχή

Προφίλ

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ)

Ακολουθώντας τη διεθνή τάση, το ΕΠΕΡ δίνει έμφαση σε Ε&Α δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία του υδρογόνου, την προσομοίωση ατμοσφαιρικής διασποράς ρύπων σε πραγματικές συνθήκες, την διαγνωστική και προγνωστική μετεωρολογική μοντελοποίηση, την συνεισφορά βιογενών και ανθρωπογενών ρύπων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αστική ρύπανση, την μοντελοποίηση υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και ύδατος, τον χαρακτηρισμό νανοπορωδών υλικών για περιβαλλοντικές (διαχωρισμοί αερίων, αποθήκευση CO2 και H2) και βιοιατρικές εφαρμογές (συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης, διάχυση φαρμάκων στο δέρμα).

Η επάρκεια του ΕΠΕΡ αποδεικνύεται από (i) τη μεγάλη του εμπειρία στη διεκπεραίωση (τόσο ως συντονιστής κοινοπραξίας όσο και ως συμμετέχων ερευνητικός φορέας) μεγάλης κλίμακας ερευνητικών έργων εκ των οποίων και ενός Integrated Project, (ii) τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, (iii) τις ολοκληρωμένες με επιτυχία συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, (iv) την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, (v) τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και (vi) την εθνική εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς.

Παράλληλα, το ΕΠΕΡ συνεχίζει να παράγει και να δημοσιεύει πρωτότυπες μεθόδους και αποτέλεσματα στην περιοχή της υπολογιστικής ρευστομηχανικής με εφαρμογές στη διασπορά ρύπων, τη μελέτη αστικής ρύπανσης και ανθρωπογενών/βιογενών εκπομπών στην Μεσόγειο, την προσομοίωση τύρβης και φαινομένων μεταφοράς σε πορώδη υλικά και πολυφασικά συστήματα. Το ΕΠΕΡ εκτελεί σειρά ερευνητικών έργων με σημαντική εξωτερική χρηματοδότηση (κυρίως από την ΕΕ) σε αρκετά από τα οποία δρα ως συντονιστής κοινοπραξίας ερευνητικών ιδρυμάτων και βιομηχανιών σε Ευρωπαϊ-κό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του, το ΕΠΕΡ έχει αναπτύξει ευρύ φάσμα συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τόσο στον Ελληνικό όσο και (κυρίως) στον διεθνή χώρο ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα (ENERO, ERCOFTAC, MESAEP).

Δραστηριότητες

Το ΕΠΕΡ ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας, ένα από τα οκτώ Ινστιτούτα του  Εθνικού Κέντρου ρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".


Latest News

ICHS-4

4rth International Conference on Hydrogen Safety, 12-14 September 2011, San Francisco, USA

Περισσότερα »

Log In To This Site
Search

Advanced »